Pri objednávke nad 50 € 
doprava zdarma!

100% 
Made in France

100% PRÍRODNÉ ZLOŽENIE
A CERTIFIKOVANÉ BIO

PROFESIONÁLNE 
A DOMÁCE PRODUKTY

1. Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.phyts.sk je
BH - BUSINESS s.r.o.
výhradný distribútor pre Slovenskú a Českú republiku
Andovská 19, 940 53 Nové Zámky
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 47732369
DIČ: 2024081312
IČ DPH: SK2024081312
Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, v oddieli Sro, vložka č. 37238 / N.
Číslo účtu: SK61 0900 0000 0050 5427 6734

Kopírovať obsah webovej stránky phyts.sk akékoľvek ďalšie informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je zakázané!

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami phyts.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami phyts.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Nákup tovaru

Predaj je realizovaný na základe záväzného potvrdenia objednávky, ktorá sa stáva kúpnou zmluvou. Ako záväzné potvrdenie objednávky sa chápe potvrdenie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu (potvrdenie o prijatí objednávky z online systému obchodu nie je považované za záväzné). Záväzné potvrdenie vykoná predávajúci na základe hore uvedených podmienok. Predávajúcim potvrdená objednávka sa chápe ako záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (špecifikácia tovaru a počet), cena za tovar a prepravu a termín doručenia. Všetky ceny na web stránkach a v cenníkoch sú konečné a sú uvádzané v EUR vrátane 20% DPH. Tovar vám bude následne doručený (viď dodacie podmienky).

 

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. mydlo, krémy, šampóny, kondicionéry a pod.).

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky v prípade, že:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, poštová adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.).
• výrobca tovar už nevyrába alebo dovozca nedováža objednaný tovar (v prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a ponúkne mu náhradný tovar porovnateľných parametrov alebo mu vráti peniaze).

 

4. Zodpovednosť za chyby a reklamácia
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak :
• sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
• sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

 

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.phyts.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľovi, kuriérovi.
Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenská Sporiteľňa. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy bude zásielka doručená.

 

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nie je dostupný, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
Cena dopravy je zobrazená pri objednávke. Internetový obchod www.phyts.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom spoločnosti DPD. Zákazník, by sa mal v čase doručenia zdržiavať uvedenej na adrese alebo si zázaielku vyzdvihne po dohode u kuriéra. 

 

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky..

 

8. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po jeho potvrdení považovaná za záväznú kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej plnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.11.2018, Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

phyts01

PHYT'S je v súčasnosti jednou z vedúcich značiek v oblasti profesionálnej starostlivosti vo Francúzsku s viac ako 3000 kozmetickými salónmi, wellness centrami a distribuuje sa do 47 krajín sveta.

phyts02 


  Andovská 19
      Nové Zámky 940 02
      Slovenská republika

  +421 919 434 773

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Buďte s nami v spojení

find us on facebook badge

   

 

new instagram logo png

        

 

© 2016 PHYT´S Naturo Esthetique